Zakoni i drugi propisi

Pojam intelektualne svojine

Pojam “intelektualna svojina” označava skup prava koja se odnose na:
književna, umetnička i naučna dela, interpretacije umetnika i interpretatora i izvođenja umetnika izvođača, fonograme i radio-emisije, pronalaske u svim oblastima ljudske aktivnosti, naučna otkrića, industrijske uzorke i modele…

Autorsko pravo i srodna prava

Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao prava srodna autorskom pravu (u daljem tekstu: srodna prava), način ostvarivanja autorskog i srodnih prava i sudska zaštita tih prava…

dopunjena u Parizu 4. maja 1896, izmenjena u Berlinu 13. novembra 1908, dopunjena u Bernu 20. marta 1914, izmenjena u Rimu 2. juna 1928, u Brislu 26. juna 1948, u Stokholmu 14. jula 1967, i u Parizu 24. jula 1971. godine Zemlje Unije, podjednako prožete željom da što je moguće efikasnije i jednobraznije zaštite prava autora na njihova književna…

Države ugovornice, prožete željom da u svim zemljama obezbede zaštitu autorskog prava na književna, naučna i umetnička dela, uverene da je jedan sistem zaštite prava autora – podešen za sve nacije i izražen u jednoj svetskoj (univerzalnoj) konvenciji, koji bi se pridodao već postojećim međunarodnim sistemima a da oni ne budu povređeni – takve prirode da obezbeđuje poštovanje prava čoveka i pomaže razvoj književnosti, nauke i umetnosti…

Države ugovornice, pokrenute željom da zaštite pravo izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radio-difuziju, složile su se o sledećem:
Član 1
Zaštita priznata ovom konvencijom ne dira i ne utiče ni u kom pogledu na zaštitu autorskog prava na književnim i umetničkim delima…

Države ugovornice, zabrinute zbog široko prisutnog i sve većeg neovlašćenog umnožavanja fonograma i štete koju ovo prouzrokuje interesima autora, izvođača i proizvođača fonograma, ubeđene da će zaštita proizvođača fonograma od takvih radnji koristiti i izvođačima čija su izvođenja, kao i autorima čija su dela zabeležena na pomenutim fonogramima, uvažavajući vrednost rada koji je u ovoj oblasti preduzela…

Ugovorne strane, želeći da razviju i obezbede zaštitu autorskih prava na književnim i umetničkim delima, na što efikasniji i jednoobrazniji način; Priznajući potrebu za ustanovljavanjem novih međunarodnih pravila i preciziranjem tumačenja određenih postojećih pravila, u cilju davanja odgovarajućih odgovora na pitanja koja su izazvana novim ekonomskim, socijalnim, kulturnim, i tehnološkim razvojem…

Strane ugovornice, u želji da razviju i obezbede zaštitu prava interpretatora i proizvođača fonograma, na što efikasniji i jednoobrazniji način, priznajući potrebu uvođenja novih međunarodnih pravila kojima bi se obezbedila odgovarajuća rešenja kojima bi se dao odgovor na pitanja proistekla iz privrednog, društvenog, kulturnog i tehnološkog razvoja, uviđajući dubok uticaj razvoja i konvergencije informacija i tehnologija komunikacije…

Poslovna tajna

Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije.

Informacijama koje se štite kao poslovna tajna u smislu ovog zakona smatraju se naročito: finansijski, ekonomski, poslovni, naučni, tehnički, tehnološki, proizvodni podaci, studije, testovi, rezultati istraživanja, uključujući i formulu, crtež, plan, projekat, prototip, kod, model, kompilaciju, program, metod, tehniku, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i slično, bez obzira na koji način su sačuvani ili kompilirani.

Ostali zakoni

Ovim zakonom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.

Ovim zakonom uređuje se i pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija…