PRIBAVITE DOKAZ O AUTORSTVU

Deponovanje autorskih dela

Zakon predviđa fakultativnu opciju autoru odnosno nosiocu prava, da u svrhu obezbeđenja materijalnih dokaza, deponuju primerke autorskog dela odnosno predmete srodnih prava.
Primerci dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju moraju biti u formi pisanog dokumenta (rukopis, štampani tekst, muzička partitura), zvučnog, vizuelnog ili audiovizuelnog zapisa, ili u digitalnoj formi.
Nosilac autorskog i srodnih prava dužan je da prilikom deponovanja i unošenja u evidenciju autorskog dela ili predmeta zaštite srodnog prava da istinit i potpun podatak o svom autorskom delu i predmetu zaštite srodnog prava (podaci u evidenciji smatraju se istinitim dok se suprotno ne dokaže).
Unošenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava ni na koji način ne utiče na nastanak i trajanje prava koja su utvrđena zakonom.

Kako je Srbija potpisnik većine međunarodnih ugovora i konvencija u ovoj oblasti, potvrda izdata od strane Autorske agencije kojom se potvrđuje da je delo evidentirano i deponovano u arhivi, predstavlja validan dokument u slučajevima utvrđivanja autorstva
i u međunarodnim sudskim sporovima.

Potrebna dokumentacija

Postupak deponovanja autorskog dela

Da biste deponovali svoje autorsko delo odnosno predmet srodnog prava, potrebno je da Agenciji lično ili poštom dostavite:

DVA POTPISANA PRIMERKA DELA

Agenciji treba lično ili poštom dostaviti dva istovetna primerka celokupnog dela potpisana od strane autora na prvoj i poslednjoj strani. Ukoliko je u stvaranju dela učestvovalo više autora, potrebno je da primerci dela budu potpisani
od strane svih autora.

ZAHTEV ZA DEPONOVANJE

Dostaviti popunjen zahtev za deponovanje autorskog dela odnosno predmeta srodnog prava. Ukoliko je u stvaranju dela učestvovalo više autora, potrebno je tačno razgraničiti doprinos svakog od njih.

Preuzmite obrazac u PDF formatu.

IZJAVU O PRAVNOM OSNOVU

Ukoliko su deponenti pravna lica, treba podneti i Izjavu o pravnom osnovu deponovanja.

Preuzmite izjavu u PDF formatu

POTVRDU UPLATE NAKNADE ZA DEPONOVANJE

Dostaviti potvrdu o uplati naknade za deponovanje autorskih dela odnosno predmeta srodnih prava.

Uvid u deponovana dela, i evidenciju koja se o vodi o toj okolnosti, imaju samo autori za sopstveno delo, sudski organi i drugi organi uprave na osnovu zvanično podnetog zahteva.

ZA SVA PITANJA O DEPONOVANJU AUTORSKIH DELA

Kontaktirajte nas

Agencija izdaje potvrde o deponovanju na srpskom i engleskom jeziku.
Za sve bliže informacije možete nam se obratiti putem mejla ili telefonom:

Telefon/fax: +38111/3222-768
E-mail: