JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU A.D. -
akcionarsko društvo za zaštitu autorskih i srodnih prava

Majke Jevrosime br. 38
11000 Beograd

PIB: 100038236

Tekući račun:
160-386176-19 Banca Intesa a.d.