ugovorite korišćenje autorskih dela domaćih ili stranih autora

Pribavljanje licenci za korišćenje autorskih prava

ugovorite korišćenje autorskih dela
domaćih ili stranih autora

Pribavljanje licenci
za korišćenje
autorskih prava

aut

Agencija obavlja potrebnu korespodenciju i poslove oko pribavljanja licenci za korišćenje autorskih prava domaćih i stranih autora, za domaće i ino korisnike (izdavače, pozorišta, fakultete, naučne institucije, filmske i muzičke producente i dr.)

U slučaju zaključenja ugovora sa stranim nosiocma autorskog prava, korisnik autorskog dela ima mogućnost da ugovorenu naknadu isplati preko Agencije, pri čemu uplaćuje odgovarajući iznos u dinarskoj protivvrednosti (uvećan za porez, doprinose i bankarske troškove), a potom Agencija vrši transfer naknade nosiocu prava u ugovorenoj konvertibilnoj valuti.

jaa-autorska-agencija-za-srbiju-advokatske-usluge

Agencija, u poslovima sa ino elementom, za svoje klijente može pribaviti Sertifikate izdate od strane poreskih vlasti zemlje ugovornice, na osnovu kojih se autorske naknade oporezuju isključivo u zemlji čiji je autor rezident, a čime se (u slučaju postojanja bilateralnih ugovora o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja između Srbije i drugih zemalja) izbegava dvostruko oporezivanje autorskih naknada.

ZA SVE INFORMACIJE O PRIBAVLJANJU LICENCI ZA KORIŠĆENJE AUTORSKIH PRAVA

Kontaktirajte nas