FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

I DRUGA DOKUMENTACIJA

– Poslovno ime: JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA – AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA, BEOGRAD

– Skraćeno poslovno ime: JAA – AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD, BEOGRAD

– Sedište: BEOGRAD, Majke Jevrosime 38

– Matični broj: 07002394

– PIB: 100038236

– Tekući račun: 160-386176-19 Banca Intesa a.d.