OVLAŠĆENJE ZASTUPNIKU ZA OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Mejl nije poslat, molimo Vas pokušajte ponovo

(naziv, adresa i kontakt telefon privrednog društva – korisnika autorskog dela)
(poreski indetifikacioni broj)
(ime i prezime ovlašćenog lica u privrednom društvu)
(napisati broj rata, iznose i dinamiku isplate)
AUTOR sa saradnicima:
Ime i prezime, ime jednog roditelja: *
Ulica: *
Mesto i opština stanovanja: *
JMBG: *
Državljanstvo:
Tekući račun: *
Naziv banke:
Telefon:
Stepen stručne spreme:
Vrsta stručne spreme:
Email: *
Ovim ovlašćujem Agenciju da u moje ime i za moj račun (kao i u ime i za račun mojih saradnika) izvrši naplatu autorske naknade i da po odbitku pripadajućih poreza, doprinosa i provizije Agencije izvrši isplatu autorske naknade na moj lični račun kao i na račune mojih saradnika. Spisak saradnika sa njihovim podacima i raspodelom autorske naknade dajem u prilogu i ona čini sastavni deo ovog ovlašćenja. Potvrđujem pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci navedeni u ovlašćenju i u drugim dokumentima koji čine sastavni deo ovlašćenja istiniti, kao i da sam lica čije sam podatke naveo upoznao sa činjenicom da ću podatke o njima dostaviti na obradu JAA-Autorskoj agenciji za Srbiju ad, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i da ću u slučaju promene podataka iz ovog ovlašćenja obavestiti Agenciju. U skladu sa Obaveštenjem Autorske agencije o obradi podataka o ličnosti dajem pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka koje je Agencija pribavila od mene ili na drugi način. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne netačne podatke koje su joj dostavili autori odnosno korisnici i na osnovu kojih, u svojstvu zastupnika autora u njihovo ime i za njihov račun, obavlja poslove ostvarivanja autorskog i srodnih prava.

Ugovor po ovom ovlašćenju dostavite na ruke
Ovlašćenje koje je Agenciji dostavljeno on-line važi i bez potpisa autora