Autorska agencija za Srbiju

JAA - Autorska agencija  za Srbiju, je specijalizovana agencija za ostvarivanje intelektualne svojine .
Agencija okuplja tim stručnjaka i saradnika, tehnički je opremljena da pruži brzu, efikasnu i visokostručnu uslugu u ostvarivanju prava intelektualne svojine, u zemlji i inostranstvu.
Korisnici usluga Agencije, bez ograničenja, jesu pojedinci i privredna društva koja u svom poslovanju stvaraju ili koriste dobra intelektualne svojine (autorsko i srodna prava, patent, žig, dizajn, geografske oznake porekla, topografija integrisanih kola), domaći odnosno strani rezidenti, odnosno domaća ili strana privredna društva.


OBAVEŠTENjE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

JAA-Autorska agencija za Srbiju bavi se ostvarivanjem autorskih i drugih prava intelektualne svojine što uključuje prikupljanje, obradu podataka o autorima i nosiocima autorskih prava, formiranje, ažuriranje  i čuvanje zbirki podataka koje su potrebne radi ostvarivanja prava intelektualne svojine. Podaci kojima raspolaže Agencija obrađuju se automatizovano i ručno.
Mogućnost pristupa podacima kojima raspolaže Agencija imaju zaposleni u skladu sa internim aktima, kao i ...detaljnije
12-Jun-2019

POZIV NA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE AKCIONARA JAA-AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU AD


POZIV NA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE AKCIONARA JAA-AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU AD ...detaljnije


Copyright © 2008